Bài tập hình học cao cấp – Văn Như Cương

Sku: S-36

In Stock

Có ít nhất bốn điểm trong đó bất kì ba điểm nào không có cùng thuộc một đường thẳng. Hãy xây đựng mô hình P, chứng tỏ rằng hệ tiên đề P phi mâu thuẫn nếu số học phi mâu thuẫn.